Měření v přírodě

Měření v přírodě
 • Chcete znát počty pěších turistů, cyklistů, lyžařů, in-linistů, vodáků nebo vozidel – tedy všech, kteří se pohybují kdekoliv v přírodě?
 • Potřebujete odhalit dlouhodobé trendy v návštěvnosti (růst/pokles) v průběhu dne, týdne, měsíce, roku?
 • Jsou pro vás důležitá přesná data o návštěvnosti z důvodu čerpání dotačních prostředků a k prokázání udržitelnosti projektů?
 • Pomohou vám ve vašem rozhodování reálná data o zátěži jednotlivých lokalit a očekávaných vlivech návštěvnosti na prostředí ?
 • Potřebujete optimalizovat vaše náklady v čase (např. počet pracovníků a jejich pracovní dobu) v závislosti na skutečné návštěvnosti lokalit?

Pokud ano, vyžijte nabídku naší společnosti MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI s.r.o.


NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ ZAŘÍZENÍ

 • Tepelčidla (vhodná pro sčítání pěších, cyklistů a dalších specifických typů).
 • Indukční čidla (vhodná pro rozlišení vozidel a cyklistů).
 • Nášlapná čidla (vhodná pro rozlišení pěších a cyklistů).
 • Faktická „neviditelnost“ našich automatických monitorovacích zařízení na lokalitách měření znamená pro naše klienty výrazné snížení rizika odcizení, poškození zařizení nebo záměrné manipulace návštěvníků se zařízeními.
 • Další vysokou přidanou hodnotou používaných zažízení je odolnost a spolehlivost v náročných přírodních podmínkách.

VÝSTUPY MĚŘENÍ

 • Pravidelné zprávy o návštěvnosti zájmových lokalit.
 • Průběh návštěvnosti zájmových míst 24 hodin denně, 365 dní v roce, včetně hodinové, denní, roční či meziroční distribuce – tabulky, grafy, výstižné komentáře a analýzy.
 • Další podrobné informace o návštěvnících (např. jejich struktura, názory) a analýzy dle požadavků klienta.


ZPŮSOBY MONITORINGU NÁVŠTĚVNOSTI

 • Automatický sběr dat pomocí širokého spektra senzorů (čidel), které zaznamenávají pohyb (průchody) osob, cyklistů nebo vozidel bez ohledu na aktuální klimatické podmínky.
 • Fyzické sčítání, který slouží pro maximální zpřesnění (kalibraci) automaticky získaných dat a získání důležitých doplňkových informací (struktura návštěvníků, směry pohybu v území apod.).
 • Dotazníkové šetření, které poskytuje nejobsáhlejší informace o návštěvnosti ve sledovaném místě, včetně demografických a sociologických dat podle požadavků klienta.

DALŠÍ MOŽNÁ VYUŽITÍ DAT MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

 • Získáte informaci o vstupu návštěvníků do chráněných či uzavřených lokalit.
 • Porovnáním „návštěvnické křivky“ a reálných tržeb získáte jasnou představu o výši „ušlé příležitosti“.
 • Získáte přesné informace pro podporu projektů k ochraně přírody nebo památek kulturního dědictví.
 • Zajímá vás srovnání skutečné návštěvnosti s oficiálním prodejem vstupenek?
 • Reálná data o návštěvnosti budou pro vás důležitým podkladem pro jednání a spolupráci s různými subjekty (veřejná správa, samospráva, podnikatelé) při rozhodování o investičních projektech (kolik, kam, na co).


NAŠE SLUŽBY

Poradíme 
 • poradíme vám s identifikací cíle sčítání a s využitím výsledků pro vaši činnost
 • pomůžeme vám při výběru vhodného monitorovacího profilu v souladu s přírodními podmínkami a očekávaným chováním návštěvníků
 • vybereme a doporučíme vám nejvhodnější měřící technologie s ohledem k cílům očekávaných měření


Zrealizujeme

 • nainstalujeme a budeme pro vás provádět průběžnou údržbu a kontrolu automatického sčítacího zařízení v daném profilu
 • budeme provádět fyzický sběr dat o návštěvnosti během sezóny měření
 • poskytneme vám garanci nahrazení poškozeného, případně odcizeného zařízení v co nejkratším čase

Vyhodnotíme
 • budeme pravidelně vyhodnocovat naměřená data a zpracovávat je
 • vytvoříme pro vás průběžné a finální výstupy (zprávy) v jednotlivých sezónách měření